Novinky a oznamy

Pohrebníctvo: Technické služby Stupava, s.r.o. oznamujú, že prevozy zosnulých ( večer, soboty, nedele, sviatky ) sú zabezpečené na čísle: 0918 652 903

 

O spoločnosti

Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou spoločnosti zo dňa 9.11.2007 rozhodnutím Mesta Stupava ako jediného zakľadateľa, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Stupave podľa (§ 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení dňa 8.11.2007. Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Stupava, Hlavná 24/1, 90031 Stupava, IČO: 305081. Predmetom podnikania spoločnosti je predovšetkým zabezpečovanie činností pre mesto Stupava vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení.

Orgánmi spoločnosti sú

Valné zhromaždenie – jediný spoločník spoločnosti v mene ktorého koná primátor mesta, alebo ním splnomocnený zástupca
konateľ spoločnosti – primátor mesta Ing. Mgr. art. Roman Maroš
dozorná rada – je schvaľovaná mestským zastupiteľstvom
Ing. Ľubomír Bugala – predseda dozornej rady
Ing. Marek Lacka – podpredseda dozornej rady
Ing. Karol Kucman, PhD. – tajomník dozornej rady
Spoločnosť zabezpečuje práce a služby vlastným majetkom obstaraným počas existencie spoločnosti a prenajatým majetkom od mesta Stupava na základe nájomných zmlúv.