Informácie o spracúvaní údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“)

Nasledujúcimi informáciami by sme Vám chceli poskytnúť prehľad o spracúvaní Vašich osobných údajov našou organizáciou a o Vašich právach na ochranu údajov.

 

Zodpovedná inštitúcia za spracovávanie osobných údajov je – prevádzkovateľ:

TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o.

Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

Telefón: 02/659 34 112

E-mail: zodpovednaosoba@tss-stupava.sk

 

Spracovávané údaje

Spracúvame všetky osobné údaje, ktoré získavame v rámci našich vzťahov týkajúcich sa našej činnosti od Vás alebo od Vami poverených tretích osôb. Pokiaľ je to pre poskytnutie našich služieb nevyhnutné, spracúvame aj osobné údaje, ktoré sme legitímne získali od iných spoločností a poskytovateľov služieb (sprostredkovateľ podľa článku 28 GDPR), od informačných kancelárií, alebo z verejne prístupných zdrojov (napr. z obchodného/živnostenského registra, katastra nehnuteľností, z registra združení, z médií, z internetu).

Relevantné osobné údaje sú Vaše personálie (meno, adresa, kontaktné údaje, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a i.), identifikačné údaje (napr. údaje na preukaze totožnosti) ako aj iné porovnateľné údaje s uvedenými kategóriami.

 

Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z roku 2018.

 1. a) splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 2. b) plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. c) splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci,
 4. d) účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 5. e) základe súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

 

 

 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci.

Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

 

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

 

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci …) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

 

Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Ochrana práv dotknutých osôb:

 

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. b) právo na prístup k osobných údajov,
 3. c) právo na opravu osobných údajov,
 4. d) právo na výmaz osobných údajov,
 5. e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. f) právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. g) právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 8. h) právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

 

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

 

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 1. a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
 2. b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 3. c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 4. d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 6. f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
 8. h) informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 

Právo na opravu osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov. Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 

Právo na výmaz osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

 1. a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov. Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

 1. a) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 2. b) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. c) vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva. Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

 

Neuplatňuje sa; Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

 

Spôsob uplatnenia práv

 

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 1. a) písomne doručením žiadosti na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa
 2. b) elektronicky na vyššie uvedenej e-mailovej adrese prevádzkovateľa,
 3. c) telefonicky na vyššie uvedenom tel. č.
 4. d) osobne v sídle prevádzkovateľa, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkone práv dotknutej osoby.

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

 

Poplatky

 

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

 1. a) si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnený účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. b) žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Kontakt s dozorným orgánom

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.

 

Informácia o Vašom práve namietať podľa článku 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

 

 1. Právo namietať v individuálnych prípadoch

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré sa vykonáva podľa článku 6 odsek 1 písmeno e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) (spracúvanie údajov vo verejnom záujme) a článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (spracúvanie údajov na účely oprávnených záujmov). To sa týka aj profilovania na základe tohto ustanovenia v zmysle článku 4 bod 4 GDPR. V prípade, že vznesiete námietku, nesmieme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, okrem prípadov, v ktorých môžeme dokázať závažné legitímne dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré by prevažovali Vaše záujmy, práva a slobody, alebo by spracovanie slúžilo na preukazovanie, uplatňovanie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. Námietka proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu

V ojedinelých prípadoch budeme spracúvať Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. To sa týka aj profilovania, pokiaľ súvisí s priamym marketingom. V prípade, že vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, nesmieme ďalej Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.

 

Námietka nemá žiadnu predpísanú formu a je potrebné ju zaslať na adresu:

TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o.

Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava

Telefón: 02/659 34 112

E-mail: zodpovednaosoba@tss-stupava.sk

alebo ju môžete doručiť osobne na našej adrese.